Tingimused

Tingimused

MATKAAUTO RENT:

Üldtingimused

1.1 Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2 Sõidukit on keelatud kasutada õppesõiduks või kaubaveoks.

1.3 Rentnik võib sõiduki loovutada kolmandale isikule üksnes juhul kui Rendileandja on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades sõiduki kolmandale isikule on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Sõiduki loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

1.4 Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud sõiduki, peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 3-aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 21 eluaastat.

1.5 Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit ainult teedel, mis on teed teeseaduse mõttes ning üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada sõidukit töömaal tööliste eluasemena.

2. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel

2.1 Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendileandja poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.

2.2 Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud sulgema Sõiduki aknad ja luugid, lukustama Sõiduki uksed.

2.3 Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

2.4 Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendileandjal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete tasumisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.

3. Rentniku vastutus

3.1 Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimise vastavalt lepingu punktile 1.3.

3.2 Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.

3.3 Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:

3.3.1 Sõidukile ja Rendileandjale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;

3.3.2 Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;

3.3.3 Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);

3.3.4 Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

3.3.5 Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

3.3.6 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

3.3.7 Rentniku hooletuse (sh p.3.3.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

3.3.8 Sõidetud on tühja rehviga.

3.4  Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:

3.4.1 Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendileandja hinnakirjale;

3.4.2 Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses p.3.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud varuosad on Rendileandja omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendileandja poolt.

3.4.3 Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale purunenud rehvi remondikulud summas 100 EUR ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;

3.4.4 Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendileandjale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul kui Rendileandja seda nõuab. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;

3.4.5 Lepingu punktis 3.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale saamata jäänud tulu vastavalt Rendileandja hinnakirjale kuni Sõiduki sõidukorda viimiseni või Sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses;

3.4.6 Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib siis on Rentnik kohustatud maksma remondikulud või täieliku hävinemise ja varguse korral kogu väärtuse summas 48000.- EUR.

3.5 Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

4. Renditasu ja arvelduste kord

4.1 Rendipäeva pikkuse arvestus käib täispäevades.

4.2 Renditasu makstakse arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele.

4.3 Rendiperioodi lõppedes ja pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Rentnikule täies ulatuses pangaülekandega Rentniku arvele kuni 3 tööpäeva jooksul.

4.4 Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse Rentnikule.

4.5 Kindlustusjuhtumi vms. kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist.

4.6 Enne Sõiduki üleandmist on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma sularahas või pangaülekandega tagatisraha 500.- EUR.

4.7 Rendiperioodi ülesütlemisel tagatisraha ei tagastata kui rendiperioodi alguseni on jäänu vähem kui üks kuu.

4.8 Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse (kui auto on väga tugevalt väljas määrdunud), reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendamise maksumust.

5. Rendileandja kohustused

5.1 Rendileandja kohustab andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/ Rendilepingus märgitud ajal ja kohas.

5.2 Rentnik tagab rendiperioodil igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahutusvedeliku olemasolu, sõiduki valgussedmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.

6. Sõiduki hooldus, gaas

6.1 Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendileandja, Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede korrasolekut.

6.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama samas seisus, mis talle Sõiduk loovutati, st. puhtana (reoveepaak tühi, wc paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud).

Sõiduki samas seisus mitte tagastamise korral tasub Rentnik teenuste eest vastavalt Rendileandja hinnakirjale. Koristusteenus on võimalik ette tellida Sõiduki broneerimisel. Vt.punkt 12.Tasud.

6.3 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendileandjale iga puuduoleva kütuseliitri eest 2 eurot ja tankimise teenustasu 30 eurot. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõiduki kütusemõõdiku näidiku alusel.

7. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral

7.1 Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendileandjat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist, Sõiduki vargusest või Sõiduki rikkest.

7.2 Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

7.3 Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi ”Teade Liiklusõnnetusest”, süüdlase allkirjadega, millega tagatakse süüdlase tuvastus.

7.4 Valduse kaotuse korral tuleb esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel juhul kannab Rentnik kulud 100% ulatuses.

7.5 Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 7 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendileandjale tekitatud kahjude eest.

8. Rendileandja vastutus

Sõiduki rikke korral Rendileandja ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ärajäämine, või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine jms.), mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega.

9. Sõiduki tagastamine Rendilepingus ettenähtud ajal

9.1 Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas ning samas seisus milles Rentnik sõiduki sai. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud/Rendilepingus märgitud paigas.

9.2 Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendileandjale kokkulepitud/Rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendileandjaga ei ole kokku lepitud Rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendileandja politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.

9.3 Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendileandja nõusolekuta, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, maksab ka iga üleläinud tund (rendipäeva tasu korda kaks jagada 24), lisaks kaotab Rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.

10. Sõiduki tagastamine enne Rendilepingus ettenähtud tähtaega

Juhul kui Rentnik tagastab Sõiduki Rendileandjale enne Rendilepingus määratud tähtaega ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

11. Rendilepingu katkemine

11.1 Rendileandjal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendileandjale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.

11.2 Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendileandjani.

11.3 Kui Rendileandja nõuab Lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendileandjale.

11.4 Rendilepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

12. Tasud

12.1. Lisateenuste hinnakiri:
- WC-tühjendus, reoveepaagi tühjendus 30 EUR
-
Sõiduki sisekoristus 70 EUR

Sõidukit võib pesta vaid käsipesulas!

12.2 Rendiperioodil Sõidukiga liikluskindlustus juhtumi põhjustamise eest on Rentnik kohustatud Rendileandjale maksma 130 EUR Rendileandja liikluskindlustuse riskikoefitsendi tõusust põhjustatud kahjude osaliseks kompenseerimiseks.

12.3 Kindlustusjuhtumist Rendileandjale mitte teavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata rendipäevade kolmekordse renditasu ja hüvitab Rendileandjale kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.

12.4 Kindlustus- või kahjujuhtumist, kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus (sh. omavastutuse määra).

12.5 Sõiduki kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju Rentnik vastavalt Rendileandja lisavarustuse hinnakirjale.

13. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Euroopa Liitu, kui tal puudub selleks Rendileandja eelnev kirjalik nõusolek.

14. Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Aserbaidžaani, Moldovasse ja Türki ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

15. Vaidluste lahendamine

15.1 Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendileandja ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendileandja ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

16. Kindlustus

16.1 Matkaautol on kehtiv liikluskindlustus.
16.2 Kindlustusjuhtumi korral järgib Rentnik tavapäraseid liiklusjuhtumi protseduure,
kutsub politsei, kes fikseerib asjaolud, samuti teavitab koheselt Rendileandjat Rendilepingus olevatele kontaktidele.
16.3 Matkaautol on kehtiv kaskokindlustus.
16.4 Tagatisraha broneeritakse enne rendiperioodi algust, see on võrdne Rentniku omavastutusega kaskokindlustuse korral (500 eur).
16.5 Varguse või täieliku hävimise korral on omavastutus 10% auto väärtusest.

SUITSETAMINE ON SÕIDUKIS KEELATUD!

Koduloomad lubatud vastavalt kirjalikule kokkuleppele.


HAAGISSUVILA RENT:

Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila väljastamist rendilepingu.
Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu. Rentniku poolt Broneeringu tühistamisel maksimaalselt nädal enne rendiperioodi algust tasub rentnik broneerimistasu 10% rendiperioodi hinnast.
Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 300€, mis rendilepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.
Renditasu arvestatakse täispäevades, minimaalne rendiperiood on 3 päeva.
Rendihind sisaldab haagissuvila liikluskindlustust.
Haagised on sobilikud kasutamiseks B-kategooria juhilubadega, kui autorongi täismass ei ületa 3 500 kg.
Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba, vanust vähemalt 21 eluaastat ja juhistaaži minimaalselt 2 aastat.
Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat heaperemehelikult ning tagastama haagissuvila samas seisus, mis oli loovutamise hetkel – puhtana ja tervena.
Rentnik on kohustatud teavitama rendifirmat, kui soovib haagissuvilaga reisida väljaspoole Eesti Vabariiki ning sõlmima vastava kirjaliku lepingu enne rendiperioodi algust.
Rentnik on kohustatud haagissuvila üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
Haagissuvilas on keelatud suitsetada.

ATV RENT:
Rentnikuga sõlmime enne ATV väljastamist rendilepingu.
Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 200€, mis rendilepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.
Rendihind sisaldab ATV liikluskindlustust.
Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba, vanust vähemalt 21 eluaastat ja juhistaaži minimaalselt 2 aastat.
Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit heaperemehelikult ning tagastama sõiduki samas seisus, mis oli loovutamise hetkel – puhtana ja tervena.
Rentnik on kohustatud ATV üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.

RETROSÕIDUKITE RENT:
Rentnikuga sõlmime enne sõiduki väljastamist rendilepingu.
Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 200€ (ZAZ, Ziguli, Moskvich) ja 400€ (Beach Buggy), mis rendilepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.
Renditasu arvestatakse täispäevades, minimaalne rendiperiood on 1 päev.
Rendihind sisaldab sõidukite liikluskindlustust.
Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba, vanust vähemalt 21 eluaastat ja juhistaaži minimaalselt 2 aastat.
Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit heaperemehelikult ning tagastama sõiduki samas seisus, mis oli loovutamise hetkel – puhtana ja tervena.
Rentnik on kohustatud teavitama oma soovist liigelda sõidukiga väljaspoole Eesti Vabariiki ja kooskõlastama selle kirjalikult enne rendiperioodi algust.
Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
Autos on keelatud suitsetada.

HAAGISSUVILA PUHKEALA:
Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila puhkeala väljastamist rendilepingu.
Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Ettemaks(ud) ja müügieelne arve(d) tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Rendiaeg algab kell 12:00 ja lõppeb järgmisel päeval kell 10:00.
Renditasu arvestatakse täispäevades, minimaalne rendiperiood on 1 päev.
Haagissuvila saavad broneerida isikud alates 18. eluaastast.
Rentnik on kohustatud kasutama puhkeala heaperemehelikult ning tagastama puhkeala samas seisus, mis oli üleandmise hetkel – puhtana ja tervena.
Haagissuvilas on keelatud suitsetada.

ATV MATKAD:
Matkajaga sõlmime enne matka algust ATV rendilepingu.
Matka tellija kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Matkal osaleja peab olema vähemalt 16 aastane.
Kaasa tuleb võtta ilmastikule vastav sportlik riietus, vahetusriided ja kinnised jalanõud.
Vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse saate kohapeal.
Raja raskusastme valib matkajuht vastavalt osalejate tasemele ja soovidele.
Matku saab harrastada igal aastaajal ja iga ilmaga.
Kliendi turvalisuse huvides on keelatud sõita
- vastava ettevalmistuseta
- ebakaines olekus
- ilma kaitsekiivrita
- alla 16-aastastel isikutel (kuni 16 a. on lubatud sõita vanema juuresolekul ja kirjalikul vastutusel).

VEESPORT:
Veespordi teenuse tellija kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Veespordi osaleja peab olema vähemalt 18 aastane.
Vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse saate kohapeal.
Veesporti saab harrastada rahuliku ja tuulevaikse ilmaga.
Kaatrile mahub 3 inimest + instruktor + kapten.

PAINTBALL:
Paintballimänge korraldame Tallinna lähistel Türisalus, Humalas, Suur Sõjamäel ja Männikul.
Paintballimäng 10-15 mängijaga kestab 2,5-3 h. Lahingute pikkus on seotud ka kulutava laskemoona kogusega, mida tagasihoidliku mängustiili korral kulub umbes 100 palli tunnis.
Paintballimänge korraldame iga ilmaga ja aastaringselt.
Paintballikuulides olev värv on valmistatud toiduvärvi põhjal ning on kergesti mahapestav.
Paintballiks sobivad mugavad matka- või spordijalatsid.
Vanusepiirangut ei ole, kuid tuleb arvestada füüsilise vormiga.

FATBIKE RENT/MATKAD:
Rentnikuga sõlmime enne jalgratta väljastamist rendilepingu.
Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu 30% arvest. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@seikluspuhkus.ee
Rendileandjal on õigus kliendi broneering tühistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või müügieelset arvet.
Renditasu võib maksta arve alusel enne rendiperioodi algust pangaülekandega või sularahas kohapeal.
Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 50€, mis rendilepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.
Renditasu arvestatakse täispäevades, minimaalne rendiperiood on 1 päev.
Jalgratta omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
Kliendil on õigus jalgaratast kasutada ainult sihtotstarbeliselt ja kohustub kasutama jalgaratast heaperemehelikult.
Klient on kohustatud teatama laenutatud inventari kahjustustest ja purunemisest rendileandjale esimesel võimalusel. Kliendil ei ole õigust jalgratast ise remontida (v.a kui on kokkulepitud teisiti).
Laenutatud jalgrattalt on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma laenutaja nõusolekuta.
Kliendil lasub vastutus jalgratta varguse ja kadumise korral. Klient on kohustatud hüvitama varustuse kaotuse inventari väljastanud ettevõttele.
Jalgratta varguse korral on klient kohustatud koheselt teavitama nii politseid kui ka jalgratta välja laenutanud ettevõtet.
Rendileandjal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. Kui jalgatas on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, lasub kliendil kohustus nii laenutustasu maksmiseks kui ka jalgratta täishinna hüvitamiseks.
Hind sisaldab paksurattalist ratast ning kiivrit.